Suport al disseny del Green Business Facility

Aquest projecte consisteix en el disseny d’instruments per a l’establiment i operacionalització d’un Green Business Facility (GBF) per a la proposta “Ampliació de el model de cogestió de Reserves Comunals per reduir emissions i augmentar la resiliència dels pobles indígenes a l’Amazònia peruana”.

Aprovat per Green Climate Fons, té com a objectiu donar poder als pobles indígenes per aconseguir la sostenibilitat de 10 Reserves Comunals i les seves àrees circumdants, promovent l’ús sostenible dels ecosistemes naturals, limitant la desforestació i degradació forestal, restaurant ecosistemes degradats i millorant els mitjans de vida de les comunitats.

GlobalCAD ​​i CESAL són responsables de dissenyar una estructura de finançament GBF que respongui a les necessitats de finançament de les comunitats indígenes que viuen en les 10 Reserves Comunals, aprofitant els mecanismes de finançament que existeixen actualment al Perú, i identificant oportunitats contextuals i socis potencials que podrien garantir la sostenibilitat futura de el projecte.

Els serveis prestats inclouen:

Identificació dels mecanismes de finançament existents i potencials que es consideraran en el marc de l'Green Business Facility

Avaluació i selecció de mecanismes de finançament a considerar en el marc de l'Green Business Facility

Evaluación y selección de mecanismos de financiación a considerar en el marco del Green Business Facility

Disseny de l'operació de Green Business Facility

Mapeig d'actors

Entrevistes i enquestes online