GlobalCAD

Igualtat de gènere i apoderament de les dones

La igualtat entre homes i dones, l’eliminació de tot tipus de discriminació negativa per qüestions de gènere i la promoció dels drets de la dona, són aspectes consagrats en diverses convencions i compromisos internacionals. Els valors citats són fonamentals per a molts països i organitzacions internacionals d’arreu del món, però tot i els avenços aconseguits en matèria d’igualtat de gènere durant les darreres dècades, encara hi ha un llarg camí per recórrer.

Fixar metes específiques d’equitat de gènere en les accions de desenvolupament implica:

Realització d’anàlisis de gènere
Realització d’anàlisis de gènere

Destacar les diferències entre homes i dones, en termes de distribució relativa de recursos, oportunitats, limitacions i poder, dins d’un determinat context.

Prendre consciència de les diferències
Prendre consciència de les diferències

Diferents prioritats, interessos i necessitats entre els dos sexes

Promoure la igualtat entre home i dones
Promoure la igualtat entre home i dones

Establir metes, estratègies i plans per tal d’assegurar que els objectius de desenvolupament siguin sensibles al gènere.

Per fer front als reptes existents i recolzar els països a integrar els conceptes d’igualtat de gènere, GlobalCAD presenta serveis d’assessorament sensibles al gènere i desenvolupa metodologies i eines adaptades a les necessitats de diferents actors.

GlobalCAD veu les qüestions de gènere no només com una àrea de treball central, sinó que també es compromet a fer que aquest tema sigui transversal i impregni totes les àrees. Amb aquest propòsit, GlobalCAD ha creat un grup de treball interàrea per tal de garantir la sensibilització envers la transversalitat de gènere en tots els seus projectes.

Descarrega tota la nostra experiència en igualtat de gènere i apoderament de les dones:

Serveis d’Apoderament de la Dona

Servei Nº1

ENFORTIMENT ORGANITZATIU I CREACIÓ DE CAPACITATS PER A LA TRANSVERSALITAT DE GÈNERE

GlobalCAD ofereix serveis d’assessorament i acompanyament a governs, empreses i organitzacions internacionals, per tal d’incorporar la transversalitat de gènere en totes les àrees institucionals. A més, proposa la millora de formulació de polítiques, procediments i metodologies, sota una perspectiva d’igualtat de gènere i la promoció de l’apoderament de la dona.

GlobalCAD també dissenya programes de capacitació per promoure la igualtat de gènere com a tema principal en la formulació, la planificació, la implementació i l’avaluació de programes, a través d’eines orientades a l’acció. Tots aquests elements fomenten l’aprenentatge d’habilitats i coneixements i s’adapten a les necessitats del públic, ja que a més es poden proporcionar en línia o bé presencialment.

Servei Nº2

APODERAMENT ECONÒMIC DE LA DONA

Els experts de GlobalCAD en transversalitat de gènere tenen una experiència significativa, adquirida al llarg de molts anys de recerca, sobre la participació de les dones en el mercat laboral i la qualitat de les seves condicions de treball. Els nostres experts dissenyen i implanten programes que busquen promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball. Així, avaluen les empreses sobre el seu desenvolupament en polítiques d’igualtat i els seus plans per a l’eradicació de la discriminació de gènere. També tenen experiència en el treball amb dones en risc d’exclusió, a causa dels seus antecedents socieconòmics, així com una trajectòria demostrada en el desenvolupament d’eines per integrar la transversalitat de gènere en projectes i programes.

Servei Nº3

INVESTIGACIÓ SOBRE TRANSVERSALITAT DE GÈNERE

GlobalCAD compta amb experts d’orígens diversos que han dut a terme recerques sobre qüestions de gènere, tot fent ús d’una combinació de mètodes de recopilació de dades qualitatives i quantitatives (treball de camp. observació participativa…). La recerca quantitativa se centra en estadístiques i informació quantificable que permet aplicar un enfocament científic al subjecte d’estudi. La recerca qualitativa, en canvi, posa èmfasi en la informació subjectiva i ens aporta les  experiències, opinions o sentiments d’una persona. Aquest és un enfocament clau per reconèixer les diferents prioritats, necessitats i limitacions que tenen les dones i els homes.

Servei Nº4

SEGUIMENT I AVALUACIÓ SENSIBLES ALS GÈNERES

Els sistemes convencionals de monitoratge i avaluació, a vegades no tenen en compte les diferències de gènere ni en l’accés ni en l’impacte.

GlobalCAD desenvolupa sistemes de monitoratge i avaluació sensibles a les qüestions de gènere, que inclouen recol·lectar i presentar dades dividides per sexe. També du a terme enquestes de base centrades al gènere i dissenya metodologies i eines (matriu d’impacte de gènere, incloent indicadors sensibles al gènere i als medis de verificació).

GlobalCAD ofereix també tècniques per recol.lectar i analitzar dades quantitatives i qualitatives sobre l’assoliment dels objectius d’igualtat de gènere i els canvis relacionals que s’han aconseguit. També ha realitzat estudis comparatius, identificació de bones pràctiques i lliçons apreses.

Subscriu-te al butlletí InfoCAD