Nina Retzlaff: “L’avaluació de l'adaptació al canvi climàtic ha d'integrar a tots els actors”

Amb un mig milió d’espècies, Costa Rica és un dels països biològicament més diversos de la terra. Particularment, al bosc Nuvolós de Monteverde trobem el 2,5% de la biodiversitat mundial i el 50% de les plantes i animals d’aquest país centreamericà. No obstant això, el canvi climàtic podria destruir la seva característica més valuosa i la que li dóna sentit al seu nom: els núvols.

Els canvis en l’ús de la terra, la desforestació i les majors temperatures en la superfície de l’oceà estan conduint a una disminució en el mantell de núvols que resulta fatal per a moltes espècies. Com aquest, molts altres entorns de Costa Rica es veuen afectats per les conseqüències del canvi climàtic, amb un impacte devastador en la biodiversitat, la salut, l’economia o la seguretat alimentària.

Des del 2018, Costa Rica implementa la seva Política Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC) i ha començat a treballar en l’establiment d’indicadors per a monitorar el progrés de la implementació de la política i avaluar els resultats.

En 2019, la Fundació Internacional i Iberoamericana per a l’Administració i Polítiques Públiques (FIIAPP) va encarregar a GlobalCAD que donara suport a la Direcció de Canvi Climàtic de Costa Rica en el disseny d’un sistema d’indicadors per al seguiment i l’avaluació de la PNACC.

Les espècies de Monteverde estan amenaçades per l’augment de temperatures. Foto: Wikimedia (CC)

Conversem amb Nina Retzlaff, gestora del projecte que va dissenyar l’avaluació de resultats de Política d’Adaptació i sistema de seguiment, per a entendre com es mesuren les polítiques d’adaptació al canvi climàtic i què podem aprendre de l’experiència a Costa Rica per a escenaris futurs.

GC: Quina va ser la vostra missió en aquest projecte?

NR: MIDEPLAN és el ministeri responsable de gestionar les avaluacions de les polítiques de país, i la Direcció de Canvi Climàtic del Ministeri d’Ambient i Energia (MINAE) s’encarrega de la implementació i de donar seguiment a la PNACC.

La missió de GlobalCAD aquí va consistir a donar suport a aquests dos ministeris en la creació d’un sistema de seguiment de la PNACC, i a més a elaborar una proposta de disseny d’avaluació per a aquesta política. Com a resultat, vam crear eines i metodologies que permeten recol·lectar dades sobre la implementació i l’eficiència de la PNACC.

GC: En què consisteixen aquestes eines?

NR: El resultat més tangible és un “dashboard” amb indicadors de seguiment de la política segons sis eixos clau. Per a entendre això és important dir que la política d’adaptació a Costa Rica es va formular a través d’un procés participatiu que va involucrar al sector privat i al tercer sector.

Com a resultat, tenim una política molt inclusiva, àmplia, que té en compte eixos diversos com la salut, els recursos hídrics, el turisme, la biodiversitat, les infraestructures i el sector agropecuari. Això la fa molt rica i eficaç, perquè permet enfrontar un fenomen que és transversal a tota la vida del país, però al mateix temps, complexa, ja que molts actors han d’aportar dades per a poder mesurar-la.

The project has allowed authorities to know in detail the relevance, efficiency and effectiveness of adaptation policies

A més d’aquesta bateria d’indicadors, vam definir un sistema de governança que organitza i indica com s’aporten les dades, quins actors participen i com aquestes dades flueixen a través de les diferents instàncies per a poder donar seguiment a la implementació de la PNACC i els resultats, des del nivell de territori a nivell nacional

GC: Quina ha estat la principal aportació del projecte als avanços del país en la seva adaptació al canvi climàtic?

NR: La creació d’un sistema de seguiment i avaluació és el primer pas per a generar coneixements sobre què funciona i per què en matèries d’adaptació. Sense dades, és difícil prendre les mesures correctes.

L’adaptació es mesura sobretot a nivell descentralitzat i, com pot suposar-se, aquesta depèn molt de les característiques particulars de les comunitats, que són molt diverses. En aquest sentit, podem trobar problemes i solucions molt diferents entre comunitats, que és necessari identificar.

En temes de mitigació del canvi climàtic, Costa Rica comptava ja amb un sistema d’indicadors molt interessant. Aquest s’anomena SINAMECC i és una eina en línia oberta per a la població per a afavorir l’aprenentatge i la rendició de comptes

No obstant això, aquest sistema encara té pendent la creació del mòdul d’adaptació, que mesura els riscos i la vulnerabilitat del país davant el canvi climàtic, i l’impacte de les accions d’adaptació. Aquest mòdul serà la principal eina per al seguiment integral de la PNACC i nosaltres hem creat les bases per a poder integrar-ho en línia.

El projecte ha creat un “dashboard” amb indicadors per monitoritzar la política

A més, MIDEPLAN té previst realitzar tres avaluacions de la implementació de la PNACC en diferents moments en el temps, per a conèixer detalladament la pertinència, l’eficiència i l’eficàcia de la política i les relacionades accions d’adaptació en tot el país. Nosaltres donem suport a aquest procés amb l’elaboració de la proposta d’una metodologia d’avaluació.

GC: Com vàreu arribar a construir aquest sistema?

NR: Aplicàrem un enfocament basat en la teoria del canvi: una ruta lògica d’on es vol arribar i de quina manera.

Vam treballar la teoria del canvi al costat de la DCC i MIDEPLAN en tres eixos instrumentals: gestió del coneixement, planificació i inversió, i tres eixos substancials: biodiversitat i ecosistemes, serveis i infraestructura, i sistemes productius. Amb la primera versió de la teoria de canvi creada, organitzàrem un taller amb més de 50 agents d’institucions públiques, ONG, organitzacions de la cooperació i del sector privat per a revisar les cadenes lògiques que s’havien creat, donar inputs i validar tot aquest sistema. Com a resultat, generem una versió final de la teoria de canvi i del sistema d’indicadors proposats.

GC: Per què és important comptar amb un sistema de governança per a mesurar l’adaptació al canvi climàtic?

NR: Com et deia abans, per a donar seguiment a una política d’adaptació hem d’integrar a tots els actors involucrats, que solen ser molts. És important involucrar-los des del principi; es requereix molta col·laboració dels actors rellevants per a garantir l’èxit d’avaluació del sistema de seguiment.

Es requereix molta col·laboració dels grups d’interès rellevants per garantir l’èxit del sistema de control

El primer que vam haver de fer va ser definir les responsabilitats institucionals en la implementació per a cada eix i per a cada indicador. El següent pas va ser donar suport a la DCC en el procés d’iniciar un diàleg amb totes les institucions que han d’aportar informació al sistema, per a establir acords formalitzats sobre les dades que s’han de reportar i la forma en què ha de fer-se.

GC: Què pot ensenyar a altres països l’experiència de Costa Rica de l’adaptació al canvi climàtic?

NR: Seria difícil extreure una conclusió que pugui extrapolar-se a altres contextos. Això es deu a la complexitat de l’adaptació, en comparació amb la mitigació. El mesurament de la mitigació és relativament senzilla perquè es fa a través de la reducció de les emissions. No obstant això, l’adaptació no té indicadors definits a nivell internacional perquè és alguna cosa molt específica de cada país i de cada regió segons les condicions.

El que sí que considero que es pot mantenir com a bona pràctica és la metodologia participativa que apliquem per a arribar al sistema de seguiment. La teoria de canvi és una eina molt útil i existeixen diversos països que han treballat amb aquest enfocament per a poder mesurar l’adaptació al canvi climàtic. Vam compartir la nostra experiència a Costa Rica també en una sessió virtual amb la comunitat de pràctiques sobre monitoratge i avaluació de polítiques climàtiques en el marc del programa Euroclima+.


GC: Quines solucions heu trobat davant els desafiaments de mesurament de l’adaptació?

NR: La lliçó apresa és que, si tractem amb fenòmens complexos, els sistemes de seguiment i avaluació han de ser flexibles, capaços d’adaptar-se a fenòmens dinàmics. Per a això hem proposat un sistema inicial amb 47 indicadors adaptat a la situació actual, però amb la recomanació que sigui revisat periòdicament per a veure quins canvis s’han d’introduir.

Hem definit un sistema complex, centralitzat pel MINAE, qui s’encarrega de compilar les dades i analitzar-los per a produir informes i productes de coneixement. Això inclou materials accessibles per a persones no especialistes, amb directrius clares de com poden contribuir a l’adaptació. Això és important perquè la PNACC està enfocada al sector públic, però l’adaptació és un tema que, sobretot, concerneix a la població. Això fa imprescindible que la població entengui quins són els riscos i com adaptar-se.

Nosaltres esperem que aquesta proposta contribueixi a fer del seguiment i avaluació de l’adaptació un procés realment transversal a tota la societat i es tradueixi en una aproximació pròpia i eficaç davant els desafiaments del canvi climàtic.